OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

 

Odredbe ovih Opštih uslova putovanja čine sastavni dio ugovora o putovanju između putnika i organizatora putovanja “Flying Coco” d.o.o. i obavezuju ugovorne strane, te molimo da se sa sadržinom istih upoznate detaljno, sa posebnom pažnjom. Sve dalje navedeno o uslovima putovanja predstavlja pravnu obavezu između Vas kao putnika – korisnika usluga i organizatora putovanja i jedini je uslov za razrješavanje svih eventualno nastalih sporova.

 

Član 1
Prijave i uplate

Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici turističke agencije „Flying Coco“ d.o.o. (u daljem tekstu: organizator), elektronskim ili telefonskim putem. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pismenog ugovora – potvrde o putovanju (u daljem tekstu: ugovor). Potvrda / Ugovor o putovanju može biti izdata i elektronskim putem.

Putnik koji je rezervaciju izvršio telefonom ili na drugi način elektronskim putem i ne želi da dođe do prostorija agencija da potpiše ugovor o putovanju (zbog nekih razloga je spriječen, iz drugog je grada i slično), a želi da izvrši uplatu aranžmana, u obavezi je da se sam upozna sa Programom putovanja i Opštim uslovima putovanja preko internet stranice turističke agencije “Flying Coco” d.o.o, www.flyingcoco.me. Putnik je u tom slučaju u obavezi da odštampa Potvrdu / Ugovor o putovanju dobijen od strane agencije, potpiše ga i proslijedi agenciji na e-mail rezervacije@flyingcoco.me, ili putem Vibera ili WhatsApp-a na broj 067/169-170. Ukoliko putnik ne pošalje potpisanu Potvrdu / Ugovor o putovanju u roku od 48h od momenta prijema Potvrde / Ugovora o putovanju, a uplati avans, smatra se da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja i Programom putovanja agencije “Flying Coco” d.o.o. i da iste prihvata.

Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti avans u iznosu od minimum 50% od ukupne cijene aranžmana. Za određene aranžmane, avans može biti i u većem iznosu, što se utvrđuje naznakom sa iznosom avansa u Programu putovanja ili u Ugovoru o putovanju. Cjelokupan iznos datog avansa je nepovratan. Ostatak ugovorene cijene neophodno je uplatiti najkasnije do 10 radnih dana prije početka putovanja, ako Ugovorom ili Programom putovanja nije drugačije određeno.

Ukoliko putnik u datom roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazano od strane putnika i organizator u tom slučaju ima pravo zadržati prethodno uplaćen iznos na račun ugovorenog putovanja.

Kupovinom programa putnik zasniva pravni odnos sa organizatorom putovanja. Potpisivanjem Potvrde / Ugovora o putovanju neposredno u poslovnici agencije, ili potvrdom prijema Potvrde / Ugovora o putovanju, ukoliko je ista izdata elektronskim putem, putnik daje saglasnost da je upoznat sa Programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije “Flying Coco” i da ih u cjelosti prihvata.

Ugovor o putovanju proizvodi pravno dejstvo ne samo u odnosu na potpisnika ugovora, već prema svim korisnicima aranžmana naznačenim u Ugovoru, tako da se uplata avansa, otkaz i pravne posledice istog, i dr. odnose na sve navedene putnike. Ovo se posebno odnosi na prethodno upoznavanje sa Programom i Opštim uslovima putovanja i osiguranja, te se smatra da su isti uručeni i prihvaćeni od strane svih putnika iz Ugovora.

 

Član 2
Prava i obaveze organizatora

Prava i obaveze organizatora su:

 • da putniku izda Potvrdu / Ugovor o putovanju. Potvrda / Ugovor o putovanju putniku može biti izdata i naknadno, a najkasnije do datuma početka putovanja, u skladu sa čl. 31, st. 6 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu Crne Gore. Za izdavanje Potvrde / Ugovora o putovanju, putnik je dužan organizatoru poslati skeniran pasoš. Nakon izdavanja Potvrde / Ugovora o putovanju, prijava za ugovoreno putovanje postaje punovažna;
 • da putniku učini dostupnim program putovanja i Opšte uslove putovanja;
 • da putniku ponudi putno zdravstveno osiguranje prema polisi koju organizator ima ugovorenu sa osiguravajućim društvom;
 • da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti;
 • da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pismenog prigovora zbog potpunog ili djelimičnog neizvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili djelovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posljedice neizbježne uprkos primjeni dužne pažnje, ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvidjeti i prevladati.

 

Član 3
Posebna prava i obaveze organizatora putovanja

Organizator ima pravo na izmjene u programu putovanja ako su prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, kao i na izmjene u programu koje su nastale tokom putovanja.

Organizator zadržava pravo izmjene datuma putovanja kod avio aranžmana, kao i izmjenu na najbližu alternativnu rutu (aerodrom polaska i dolaska), ili usputnih avio konekcija do ugovorene destinacije (presijedanja), ukoliko je izmjena uzrokovana jednostrano od strane aviokompanije kod koje je kupljena karta na ime putnika, jer prethodno navedeno spada u nepredviđene okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao imati uticaja uprkos primjeni dužne pažnje. U ovim slučajevima, putnik nema pravo na novčanu nadoknadu od organizatora putovanja, a organizator će pomoći putniku u postupku eventualnog ostvarivanja prava od sporne aviokompanije.

Organizator je dužan da obavijesti putnike ukoliko dođe do izmjene putovanja prije početka putovanja, ili u toku putovanja. Ukoliko je do izmjene putovanja došlo usled nepreviđenih okolnosti, a iste su se dogodile u periodu van radnog vremena organizatora putovanja, organizator putovanja će putnike obavijestiti u toku svog radnog vremena, nakon saznanja o izmjeni.

U toku putovanja moguće su izmjene redosljeda boravka i turističkog programa, koje ne povlače novčanu nadoknadu od strane učesnika putovanja.

Programom predviđen smještaj organizator može zamijeniti smještajem u drugom objektu iste ili više kategorije u mjestu koje je predviđeno programom putovanja.

Organizator ima pravo da odustane od putovanja u slučaju ako prije ili u toku putovanja nastupe vanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje nisu postojale u vrijeme primanja uplata za putovanje.

Ukoliko se putovanje prekida iz ovih razloga organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge, kao što su uplaćene avio karte, smještaj i svi drugi troškovi načinjeni organizatoru vezani za ugovoreno putovanje.

Organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost za pomjeranje ili otkazivanje letova od strane aviokompanije, ili za pomjeranje ili otkazivanje letova nastalo djelovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posljedice neizbježne uprkos primjeni dužne pažnje, ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvidjeti i prevladati. Organizator putovanja ne pokriva troškove pomjeranja ili otkazivanja letova, kao ni druge troškove prouzrokovane pomjeranjem ili otkazivanjem letova iz prethodno navedenih razloga.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za zdravstvene probleme korisnika putovanja.

Organizator može povećati cijenu i zahtijevati doplatu ako je došlo do promjene kursa razmjene valute, promjene u tarifama prevoznika, ukoliko utiče na cijenu putovanja, povećanja zakonskih, poreskih i sličnih obaveza koje utiču na povećanje cijene putovanja i jednostrano povećanje cijene pružaoca usluga bitnih za putovanje. Za povećanje objavljene cijene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika.

Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pismenog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik pismenim putem ne obavijesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom.

Cijena aranžmana ne sadrži troškove koje putnik sam napravi u toku korišćenja aranžmana (room servis, piće iz sobnog bara, obroci koji nisu po programu, telefonski računi, taksi prevoz, gradski prevoz i dr. stvari koje nisu navedene kao uključene u Programu putovanja).

 

Član 4
Prava i obaveze korisnika putovanja

Pravo je i obaveza putnika da se detaljno upozna sa programom putovanja, kao i da na prijavi putovanja, odnosno ugovoru o organizovanom putovanju svojeručnim potpisom potvrdi da je upoznat sa Programom putovanja i da prihvata Program i Opšte uslove putovanja, u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe se vrši uplata putovanja što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje potpisom neposredno, ukoliko je putniku ugovor izdat u poslovnici turističke agencije, ili potvrđivanjem o prijemu Potvrde / Ugovora o putovanju organizatoru putovanja, ukoliko je ista izdata elektronskim putem.

Putnik je dužan da:

 • Uplati iznos za putovanje u valutama na način i po dinamici kako je predviđeno.
 • U predviđenom roku organizatoru dostavi podatke i dokumenta koji su neophodni za prevoz, smještaj, prelaz preko granice. Za eventualne netačnosti u pomenutim dokumentima svu odgovornost snosi putnik lično.
 • On lično, njegove isprave i njegov prtljag ispunjavaju uslove propisane našim propisima kao i propisima zemalja u koje se putuje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i dr), kao i propisima aviokompanija. U slučaju nepoštovanja propisa bilo koje vrste, sve posljedice i eventualne troškove snosi sam putnik.
 • Odgovara lično i snosi sve eventualne posljedice za štetu koju pričini organizatoru putovanja neizvršavanjem ili kršenjem navedenih i drugih zakonskih, administrativnih propisa i odredbi.
 • Poštuje kućni red objekta u kome je smješten i lično odgovara za eventualnu štetu koja je nanešena na objektu, sobi, apartmanu za vrijeme njegovog boravka u istom.
 • Se informiše kod nadležne zdravstvene ustanove i da poštuje sve zdravstvene propise neophodne za putovanje u određenu zemlju. U slučaju bolesti u toku korišćenja aranžmana troškove liječenja snosi sam korisnik putovanja.

Putnik nema pravo da traži smještaj u hotel, odnosno sobu prije vremena navedenom na vaučeru za hotel (najčešće 14:00 časova po lokalnom vremenu na dan dolaska), a dužan je da napusti hotel, odnosno sobu u 10:00 časova po lokalnom vremenu na dan odlaska, ukoliko nije drugačije naznačeno na vaučeru za hotel.

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja.

Trokrevetne sobe su često na bazi standardne dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem, koji može značajno pogoršati komfor smještaja. Četvorokrevetne sobe su često na bazi standardne dvokrevetne sobe sa dva pomoćna ležaja, koji mogu značajno pogoršati komfor smještaja.

 

Član 5
Posebna prava i obaveze korisnika putovanja

Putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega koristi usluge predviđene programom putovanja, pod uslovom da to lice zadovoljava posebne zahtjeve predviđene za određeno putovanje i da organizatoru putovanja nadoknadi troškove prouzrokovane zamjenom, koji obuhvataju cijenu izmjene imena na avio karti, cijenu izmjene imena na rezervaciji sobe u hotelu i sve druge troškove nastale ovom izmjenom.

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvijestiti organizatora putovanja. Ukoliko putnik izvijesti organizatora o odustajanju od putovanja blagovremeno, najkasnije do 10 radnih dana pred početak putovanja, može imati pravo na povraćaj najviše do iznosa aranžmana umanjenog za visinu datog avansa koji je nepovratan (ukoliko je putnik prethodno uplatio cjelokupan iznos aranžmana). Maksimalan iznos povraćaja u ovom slučaju će biti izračunat u skladu sa politikom aviokompanije, hotela i drugih usluga koje su za putnika uplaćene od strane organizatora putovanja u skladu sa Programom putovanja. U zavisnosti od politike aviokompanije, hotela i drugih dobavljača usluga koje su rezervisane od strane organizatora putovanja u ime putnika u sklopu ugovorenog aranžmana, određene rezervacije nisu refundabilne i kao takve podliježu politici i uslovima određene aviokompanije ili drugih dobavljača.

Ukoliko putnik odustane od putovanja neblagovremeno – ispod 10 radnih dana prije datuma početka putovanja, ili u toku putovanja, organizator putovanja zadržava 100 % uplaćenog iznosa.

Svi putnici koji su putovanje ugovorili zajedno se smatraju jednim putnikom u smislu otkazivanja ili izmjena, jer se cijena formira na osnovu prvobitnog broja putnika. U slučaju odustanka jednog od putnika sa istog ugovora, smatraće se da su odustali svi putnici, ukoliko cjelokupan ugovoreni iznos ne bude uplaćen u cjelosti.

Putnik će platiti učinjene troškove organizatoru ukoliko do otkaza dođe usled okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i to: bolest ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog nasljednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vježbu putnika i zvanično proglašena elementarna nepogoda. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pismene dokaze organizatoru. U ovom slučaju putnik je dužan da u roku od 5 dana dostavi organizatoru pismenu potvrdu o uzroku otkaza, izdatu od strane nadležnih organa.

Ukoliko učesnik putovanja svojevoljno prekine putovanje ili ukoliko je spriječen da ga nastavi zbog učinjenog prekršaja ili zbog nepoštovanja programa i uputstava predstavnika agencije, i time ne koristi programom predviđene usluge, organizator nije obavezan da prihvati zahtjev za vraćanje novca. Učesnik putovanja lično snosi sve posljedice, kao i eventualne troškove nastale zbog gubitka (krađe ili drugi način nestanka) ličnih putnih dokumenata ili prtljaga prije ili u toku putovanja.

Pored Opštih uslova putovanja, putnik podliježe i pravilnicima i politici aviokompanija, hotela, dobavljača hotela i drugih pružaoca usluga. Putnik ima pravo na besplatan prevoz prtljaga do dimenzija i težine koju određuje prevoznik, osim ako nije drugačije navedeno. Aranžmani često uključuju prevoz putem low cost avio kompanija, što znači da je prtljag ograničen, tako da je putnik dužan da se raspita o količini dozvoljenog prtljaga. Organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost za uništeni, oštećeni ili izgubljeni prtljag, kao ni za krađu prtljaga.

Ukoliko putnik izričito ne zahtijeva doplatu usluga koje aviokompanije vode kao dopunske usluge, kao što su izbor sjedišta u avionu, dodatan prtljag, check in avio karata na aerodromu i ostale doplatne usluge, smatra se da je zadovoljan uslugama uključenim u osnovnu avio kartu. Ovo podrazumijeva ograničenje prtljaga u skladu sa pravilima aviokompanije, nasumičan izbor sjedišta (čak i ukoliko više putnika putuje zajedno na istom PNR-u) i sl. Svako kršenje pravila aviokompanije za usluge koje nisu unaprijed doplaćene podliježe pravilniku aviokompanije, a troškovi uzrokovani po ovom osnovu padaju na teret putnika.

Prilikom prijave za putovanje, putnik je dužan dati lične podatke kao u pasošu, a ukoliko dostavi pogrešne podatke, dužan je platiti troškove za izmjenu imena/prezimena, ili drugih neophodnih podataka za putovanje.

Zahtjevi putnika za naknadnom promjenom imena, letova ili hotela se dodatno naplaćuju, u skladu sa visinom troškova koje ove promjene iziskuju.

Avio karte, vaučer za hotel i ostalu dokumentaciju vezanu za putovanje putnici mogu dobiti najranije 10 radnih dana pred put, nakon izvršene uplate u cjelosti.

Organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost pasoša ili za neblagovremeno obezbjeđenje viza, kao ni odgovornost ukoliko diplomatsko-konzularno predstavništvo odbije izdavanje vize ili ako nadležni organ strane zemlje iz epidemioloških ili bilo kojih drugih razloga putniku ne odobri ulazak u zemlju ili tranzit kroz zemlju ili dalji boravak putnika, ili ako nadležni organ matične zemlje putnika iz epidemioloških ili bilo kojih drugih razloga putniku ne odobri izlazak iz zemlje, ili povratak u zemlju. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko putnik zakasni na let. Sve eventualno nastale troškove uzrokovane prethodno navedenim okolnostima snosi učesnik putovanja. Refundiranje uplaćenog iznosa učesniku putovanja za putovanje koje nije realizovano iz prethodno navedenih razloga nije moguće.

U slučaju eventualnih prekršaja zakona i posebno zakona zemlje u kojoj se boravi počinjenih od strane nekog od putnika, sve posljedice snosi putnik lično, a organizator putovanja nije dužan obezbijediti povratak istog lica (počinioca prekršaja), a to važi i ako prekršaj počini grupa putnika. Organizator, takođe, u tom slučaju nema nikakve materijalne obaveze prema pomenutom putniku ili grupi putnika.

Organizator putovanja korisnicima svojih usluga preporučuje da se osiguraju kod neke od osiguravajućih kuća na teritoriji Crne Gore u cilju zaštite usled nepredviđenih okolnosti.

Maloljetna lica mogu postati korisnici aranžmana samo uz pratnju jednog od roditelja ili uz pismenu saglasnost oba roditelja ovjerenu u sudu, ili kod notara.

 

Član 6
Cijena i sadržaj programa putovanja

Cijene za sve aranžmane turističke agencije “Flying Coco” izražene su po osobi na bazi hotelskog smještaja u dvokrevetnim sobama, što znači da je navedene cijene po osobi moguće ostvariti samo ukoliko u smještajnoj jedinici borave 2 osobe, ako u Programu putovanja nije drugačije navedeno. Jednokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne i druge kategorije soba se rezervišu na upit i shodno cijeni tražene sobe (ili više soba), formira se drugačija cijena aranžmana.

Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije.

Cijene su podložne promjenama do izdavanja Potvrde / Ugovora o putovanju putniku od strane organizatora putovanja u pisanoj ili elektronskoj formi, kojom se potvrđuje da je ugovor o putovanju zaključen.

Turistički aranžman obuhvata kombinaciju najmanje dvije od sljedećih usluga: uslugu prevoza, turističkog vodiča – pratioca, smještaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja i dr, za koje usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cijena.

Cijena aranžmana (ukoliko nije izričito drugačije ugovoreno) ne obuhvata:

 • fakultativne izlete;
 • troškove pribavljanja i izdavanja viza;
 • dodatne usluge: room servis, korišcenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, ljekarske, telefonske i sl. usluge;
 • lične troškove putnika;
 • dodatni prtljag, izbor sjedišta i obroke u avionu;
 • transfere do i od aerodroma;
 • putno osiguranje;
 • obilazak destinacije u pratnji vodiča;
 • sve druge usluge koje nisu navedene kao uključene u cijenu u Programu putovanja.

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, dodatni obroci, sobe sa pogledom na more ili druge vrste soba sa posebnim položajem, sobe tipa “suite” ili porodične sobe i sl) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahtijeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, organizator je može organizovati uz prethodni dogovor i doplatu. Ukoliko uslugu vrši ino partner, putnik istu može platiti predstavniku ino partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga, ukoliko je tako unaprijed dogovoreno između putnika i organizatora putovanja.

Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne izlete i naknadno izvršene usluge po zahtjevu putnika koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga, a koje nisu bile predviđene programom putovanja.

 

Član 7
Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, prevozna sredstva, ishrana, komfor i druge usluge u stranim državama u Programu putovanja informativno su opisani prema crnogorskoj kategorizaciji u vrijeme objavljivanija programa putovanja. Standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi u različitim državama. Kvalitet većine usluga predviđenih programom (posebno smještaja, ishrane i lokalnog prevoza) nije po opštevažećim standardima i zavisi u najvećoj mjeri, pored cijene putovanja, od kategorizacije prema propisima svake pojedinačne zemlje, na koje organizator putovanja nema uticaja.

Ukoliko putnik nije posebno pismenim putem tražio i ugovorio usluge precizno određenih ili dopunskih karakteristika i kvaliteta, nema osnova za podnošenje prigovora organizatoru putovanja.

Trajanje (ili dužina) putovanja izražava se brojem kalendarskih dana, računajući od vremena početka do vremena završetka putovanja, bez obzira na vrijeme (sat) polaska prvog ili povratka posljednjeg dana putovanja.

Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, ukoliko su predviđene Programom putovanja, ne podrazumijevaju njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnih izleta. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polaska, prevozom, smještajem, zakonskim i drugim propisima i dr) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Opštih uslova putovanja i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u cjelosti.

Ukoliko su avio takse zasebno navedene u Programu putovanja, iste predstavljaju važeće takse u momentu objavljivanja programa. Krajnji iznos taksi se po pravilu određuje 48 sati pred let, bez obzira na ranije date informacije o taksama. Organizator putovanja zadržava pravo da takse naplati prema zaduženju od strane avio kompanije.

 

Član 8
Reklamacije

Ukoliko eventualnu štetu treba da nadoknadi pružalac usluge, organizator će odlučiti da li će isplatu izvršiti on, a od pružaoca usluga ostvariti nadoknadu, ili će zastupati putnika da naknadu štete ostvari kod pružaoca usluga koji je izazvao štetu.

Za sve sporove nastale u vezi naknade štete po ovom osnovu nadležan je sud prema sjedištu organizatora.

Ako su usluge iz Programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu naknadu, ako organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pismeni prigovor. Svaki putnik – nosilac ugovora, prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne prigovore-reklamacije.

Postupak u vezi sa prigovorom:

Putnik je dužan lično u poslovnici agencije istaći prigovor za neodgovarajuću uslugu. Putnik je obavezan sarađivati sa organizatorom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju.

Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa organizatorom o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka, koju obije strane potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom, činjenicom da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen.

Najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor organizatoru uz prilaganje pismene potvrde. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore.

Organizator je dužan dostaviti putniku pismeni odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati prijedlog organizatora, dužan je potpisti potvrdu o isplati naknade sa klauzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora. Dok organizator u navedenom roku ne donese pismeni odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

Naknada po prigovoru može dostići samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

Prevoz prtljaga do odredjene težine i/ili dimenzija koje odredjuje avio prevoznik, je besplatan. Organizator ne pokriva troškove doplate prekomjernog prtljaga. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio-prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Djeca do dvije godine starosti nemaju pravo na besplatan prtljag.

Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat.

Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr, a prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.

 

Član 9
Popusti

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta, kao i na ostale pogodnosti, ukoliko su iste posebno date u programu putovanja su determinisani od strane hotela i drugih neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do dvije godine starosti, relevantan je tačan kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine i to u periodu trajanja putovanja). Popust za djecu nije uvijek moguć i zavisi od starosne dobi djeteta, iznosa, destinacije, vrste sobe, vrste prevoza i drugih faktora koji utiču na cijenu aranžmana.

 

Član 10
Individualna putovanja “Na upit”

Kod individualnih “rezervacija na upit“ organizator može naplatiti troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja i poštanskim i dr. troškovima (telefon, telefax, e-mail i dr).

Putnik polaže na ime troškova rezervacije (na upit) depozit koji ne može biti manji od 15€. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi, depozit se u cjelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu i potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cjelosti za pokriće troškova rezervacije.

 

U slučaju spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja.